Kirjautuminen

Olet täällä

Maailman paras duuni

Käyttäjän saska kuva

(internetistä kaapattua)

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan
• vanhemmilla tai huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen edun on määrättävä heidän toimintaansa. (18 artiklan 1 kohta)
• yleissopimuksen mukaisten lapsen oikeuksien takaamiseksi ja edistämiseksi sopimusvaltiot antavat vanhemmille ja muille laillisille huoltajille asianmukaista apua heidän hoitaessaan kasvatustehtäväänsä. (18 artiklan 2 kohta)

Kaikilla kunnan viranomaisilla on velvollisuus pyrkiä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Kasvatuksen tukemisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia sellaisia eri viranomaisten yhteistyöhön perustuvia toimia, joilla pyritään kehittämään lapsiperheiden ja heidän välittömän arkiympäristönsä mahdollisuuksia edistää lasten suotuisaa kasvua ja kehitystä.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän velvollisuutenaan on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Lastensuojelulaissa korostetaan, että yhteiskunnan on pyrittävä tukemaan vanhempia tässä tehtävässä ja tarjottava perheelle tarpeellista apua riittävän varhain (2 §).

Ongelmien syntymistä voidaan ehkäistä, kun lastensuojelun tarve voidaan havaita mahdollisimman varhain. Lastensuojelun lisäksi kunnan tulee järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Sen tarkoituksena on lapsen ja hänen perheensä erityinen tukeminen kunnan muiden palvelujen piirissä. Tällöin ei edellytetä, että lapsi tai perhe on lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevän lastensuojelun avulla tuetaan vanhemmuutta.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (19 § 3 momentti). Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä. Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Julkinen valta voi puuttua perheen autonomiaan vain poikkeustapauksissa, kun lapsen oikeuksia ei voida muuten turvata.

Selvää on, että vanhempi joka vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta rikkoo törkeästi lapsen oikeutta. Kaikista yllämainituista hienoista periaatteista huolimatta lastensuojelu jättää vieraannutettavan vanhemman yksin puolustamaan lapsen oikeutta ja omaa vanhemmuuttaan. Lastensuojelu voi yksipuolisesti olla työllistämättä itseään ja siirtää ongelman jollekin toiselle. Lastensuojelun asiakkuus voidaan evätä sillä perustelulla, että vanhemmilla on haastavat välit.

Kertokaa onko joku onnistunut saamaan kiusaajan ruotuun ilman ulkopuolista apua? Onko niin mahdoton muka ymmärtää, että vieraannutettava vanhempi on uhri joka ei ole syyllinen eikä voi yhtään mitään sille jos toinen ei kommunikoi, rikkoo sopimuksia, valehtelee, salaa asioita ja syyttää asioista joita ei ole koskaan edes tapahtunut. Lastensuojelu antaa tämän jatkumiselle luvan olemalla puuttumatta asiaan. Uhrin asiaksi jää yrittää sopia kiusaajansa kanssa.

Olisipa minullakin työpaikka jossa voisin hylätä ikävät hommat vastaavilla perusteilla. Erotuomari voisi todeta, että sopikaa pojat keskenänne oliko se maali vai ei. Poliisi voisi todeta murhan uhrille, että tämä on hänen ja murhaajan välinen asia. Opettaja voisi todeta koulukiusaamisen olevan kiusaajan ja kiusatun välinen asia.

Lastensuojelun täytyy olla maailman paras duuni.